Píšete atestačnú prácu?

Rady, tipy a triky pre písanie

Formálna úprava práce podľa smernice

Každá škola alebo MPC publikuje smernicu o tom, ako presne má vyzerať prvá a druhá atestačná práca:

Základné pravidlá

V podstate všetky smernice vychádzajú zo základnej normy pre písanie prác a normy pre citovanie. Spravidla teda pre formátovanie platia zásady:

 • písmo Times New Roman, riadkovanie 1,5
 • ľavý okraj 3,5 cm - na väzbu
 • pravý okraj 2 cm
 • tabuľka: zarovnanie vľavo, popis - nad tabuľkou vľavo
 • graf a obrázok: zraovnanie na stred, popis - pod obrázkom na stred
 • pri stiahnutých tabuľkách, grafoch, obrázkoch sa vždy musí uvádzať zdroj - pod popisom
 • pri vlastných sa uvádza "Zdroj: vlastné spracovanie" (niekde sa to nevyžaduje)
 • najčastejšie využívané citovanie je podľa mena a roka, t.j. napr. (Turek, 1995, str. 62)
 • najčastejšie sa čísluje od prvej strany úvodu

Tieto rady sú však len základné a orientačné. Vo vašej smernici môžu byť niektoré odporúčania iné. Je potrebné ich naštudovať a použiť. .
Ak si s niečím neviete rady, kľudne sa pýtajte - cez formulár alebo na Facebooku. Ak budem vedieť, rada poradím.

Čo napísať do atestačnej práce?

Základná štrutúra atestačnej práce je rovnaká pre prvú aj druhú atestačnú prácu. Presný zoznam povinných a nepovinných častí nájdete v pokynoch. Určite však budete musieť napísať tieto časti. Ich poradie zámerne píšem v poradí, ako by ste ich mali vytvárať.

 • Teoretickú časť práce - spravidla sa odporúča, aby tvorila cca 1/3 práce
 • Praktickú časť práce - zvyšné približne 2/3 práce
  v praktickej časti práce je najbežnejšie popísať nejaké inovatívne metódy, pomôcky využité na vyučovacích hodinách
  pri druhej atestačnej práci sa väčšinou požaduje aj výskum alebo prieskum, to znamená rozdať dotazníky a vyhodnotiť ich štatistickými metódami
 • Na základe praktickej časti vyvodíte závery a odporúčania pre prax.
 • Keď už máte jadro práce spísané, môžete sa vrhnúť do úvodu a záveru. Čo tam vlastne dať?
 • Úvod by mal byť koncipovaný zoširoka. Čo ste o danej téme vedeli už dávno, čím vás zaujala, prečo ste sa pre ňu rozhodli, či ide o rozšírenú, modernú tému alebo naopak je o nej málo informácií. Prípadne ide o aplikovanie niečoho z inej oblasti na tú vašu. Vhodné je na konci úvodu stanoviť nejaké ciele, k čomu by ste sa chceli dopracovať, zistiť, potvrdiť, overiť...
 • Záver by ste mali nadviazať priamo na úvod. Ak to nepíšete v rovnakom čase, pozrite najprv do úvodu a ndviažte naň. V krátkosti zhrňte, k čomu ste v práci dospeli. Popíšte, či sa vám vaše ciele podarilo splniť alebo nie. Nie je hanbou napísať, že niečo nevyšlo. Čítala som jednu skvelú prácu, kde autor presne popísal ako skúšal vyučovať náročný programovací jazyk v 7. triede ZŠ a zhodnotil, že to nebolo správne a neodporúčal to do budúcnosti. V práci popísal skúsenosti a poukázal na obmedzenia, ktoré to spôsobili. A diplomovú prácu úspešne obhájil. Teda nebojte sa poukázať aj na negatíva a z nich plynúce ponaučenia.
 • Abstrakt je ďalšou povinnou časťou práce, ktorú je treba navyše preložiť. V abstrakte by ste mali vecne sumarizovať, čo ste v práci napísali. Začiatok v krátkosti uvedie do problematiky. Kvôli indexácii je dobré, ak sú v texte spomenuté kľúčové slová práce, vhodne sformulované do viet. Nasleduje krátky popis, čo je obsahom jednotlivých kapitol. Možno tu spomenúť metódy použité v praktickej časti, ako riadený rozhovor, dotazníková metóda, výskum apod.
 • Verím, že počas zapisovania myšlienok ste si poctivo zapisovali odkiaľ ich máte a tak ľahko spíšete zoznam použitej literatúry, niekedy nazývaný aj zoznam bibliografických odkazov.
 • A zostávajú už len časti, ktoré vytvorí Word pri správnom nastavení automaticky - obsah, zoznam tabuliek, grafov, obrázkov. Prípadne ešte čestné prehlásenie a poďakovanie.

Potrebujete pomôcť s dotazníkom, hypotézami, výskumom?

Viem Vám pomôcť, poradiť, vysvetliť. Poskytnúť konzultáciu alebo pomôcť so štatistikou, či formálnymi úpravami Pozrite, s čím vám môžem pomôcť.

Rady a tipy ako napísať kvalitnú prácu

1. rada: Držte sa presne smernice

Neobvolávajte na poslednú chvíľu všetky kamarátky a nezisťujte, či má byť medzera pod nejakým nadpisom veľká alebo malá. Taktiež sa nedržte striktne nejakej staršej práce, ktorá "prešla". Možno práve to, čo chcete uplatniť, bolo tej práci vytknuté. V súčasnosti každá škola, či MPC má vydanú smernicu pre písanie záverečných prác. Tej sa skriktne držte. Čo je v nej, dodržte presne. Na obhajobách vám pri výčitke nepoômože odvolanie sa na nejakú kamarátku, či inú prácu.

2. rada: Najdôležitejší je úvod a záver

Zlé jazyky hovoria, že konzultanti a oponenti čítajú len úvod, abstrakt a záver. Neviem, či je to pravda. Isté však je, že po prečítaní týchto častí práce by čitateľ mal pochopiť jej obsah a zameranie. Venujte preto úvodu, abstraktu a záveru najviac pozornosti.

3. rada: Čo napísať do úvodu

Úvod by mal smerovať od všeobecného ku konkrétnemu. Mali by ste začať zoširoka o téme, ktorej sa venujete. Hodí sa spomenúť, či je téma vo všeobecnosti populárna a kto sa jej venuje alebo práve naopak. Taktiež je vhodné vyjadriť svoj vzťah k téme. V úvode by ste mali priamo, či nepriamo odpovedať na otázky typu:

 • Prečo som si vybral/-a túto tému? Čím ma oslovila?
 • Aké je moje profesné zameranie? Ktoré témy / oblasti ma najviac zaujímajú?
 • Aké miesto má zvolená téma v tomto kontexte?
 • Kto sa ňou zaoberal / zaoberá?
 • Je v súčasnosti populárna alebo je skôr novinkou?
 • Čo iné / nové prinášm na rozdiel od toho, čo je už spracované / vytvorené? Iný pohľad / spôsob spracovania apod...
 • Čo chcem prácou zistiť / ukázať / potvrdiť / overiť, či zamietnuť?
 • Aké sú ciele môjej práce?

4. rada: Čo napísať do abstraktu

Na rozdiel od úvodu abstrakt je už oveľa vecnejší, viac konkrétny. Stručne v ňom popíšte obsah jednotlivých kapitol. Zdrôraznite základné oblasti, ktorých sa téma dotýka. Dobré je aj v texte spomenúť kľúčové slová. Taktiež spomeňte metódy použité v praktickej časti.

5. rada: Ako na záver práce

Ak po úvode hneď preskočíte na záver, text by mal tvoriť logický celok. Ciele, ktoré ste spomenuli v úvode práce, treba opäť spomenúť v závere. Tu je priestor napísať, či stanovené ciele boli splnené alebo nie a prečo. Obsah by mal byť v istom zmysle opačný ako v úvode. Z konkrétnych zistení odvodzujete všeobecné závery.

6. rada: Dajte prácu niekomu prečítať

Poproste niekoho, aby to po vás prečítal. Manžel, manželka, priateľ, slovenčinár, korektor.. Je veľmi pravdepodobné, že vlastné chyby v práci už nevidíte, preto je lepšie, ak to pozrie niekto iný.

 

Chcete mať vždy nové informácie z tejto stránky k dispozícii? Stačí zadať email a čerstvé informácie budú vždy u vás. Alebo si lajknite moju FB skupinu.

5 videonávodov, ako dostať atestačnú prácu do formy

1. TIP: Ako správne vkladať kopírovaný text a upravovať odrážky

2. TIP: Ako vložiť popis a zdroj tabuľky a ako ich správne naformátovať

3. TIP: Ako vložiť obrázok alebo graf, pridať popis a zdroj + ako odseky správne naformátovať

4. TIP: Ako vytvoriť zoznam tabuliek, zoznam grafov,
či zoznam obrázkov

5. TIP: Ako vložiť automatický počet strán a znakov

 


Potrebujete pomôcť skontrolovať a upraviť atestačnú prácu?

Pomohli vám tieto tipy? Ak si s niečím neviete rady, kľudne sa pýtajte - cez formulár alebo na Facebooku. Ak budem vedieť, rada poradím.

Ak na to nemáte čas alebo to neviete, kľudne to môžete zveriť aj mne. Opravím, skontrolujem, upravím podľa smernice, preložím abstrakt.. čo potrebujete.