Štatistika

Výskumný projekt, dotazník, hypotézy

Návrh a spracovanie výskumu

Kvantitatívny výskum realizovaný v rámci záverečnej práce pozostáva z niekoľkých častí. S každou z nich Vám viem pomôcť, či poradiť.

Spracovanie výskumného projektu by malo byť súčasťou každej vedeckej práce zameranej na výskum. Pozostáva z niekoľkých častí. (Ich poradie a dôležitosť sa mierne líši v závislosti od typu a zamerania práce.

Výskumný problém

Výskumný problém má byť formulovaný ako otázka, na ktorú neodpovieme áno / nie. Môže sa formulovať aj ako dvojica otázok, pričom druhá dopĺňa prvú.

Priamo na výskumný problém nadväzujú:

  • výskumné ciele
  • výskumné otázky
Výskumný súbor

Pri výskume definujeme dva výbery osôb:

  • základný súbor - tvoria všetky subjekty (osoby), na ktoré sa má výskum vzťahovať. Spravidla definujeme vlastnosti, ktoré tie osoby musia mať. A častokrát aj vylučujúce vlastnosti, ktoré naopak mať nesmú. Ak napríklad skúmame jazykové schopností žiakov ZŠ, vylúčime biligválne deti.
  • výberový súbor - tvoria vybrané subjekty zo základného súboru, ktoré budeme skúmať.
Hypotézy

Niektoré výskumné ciele sú realizované popisnou štatistikou. Tie, ktoré zisťujú súvislosť alebo vplyv nejakého faktora na iné premenné je potrebné overiť hypotézami. Ich formulácia môže byť rôzna. Takmer vždy však popisujú vzťah dvoch premenných. Výnimku tvorila iba tzv. podielové hypotézy.

Výskumné metódy

Výskumnými metódami nazývame tie konktrétne nástroje deskriptívnej a induktívnej štatistiky, ktoré použijeme na spracovanie získaných dát.

  • deskriptívna (popisná) štatistika: charakteristiky polohy - priemer, medián, modus; charakteristiky variability - rozptyl, smerodajná odchýlka, kvantily; absolútne a relatívne početnosti; koláčové, pruhové, stĺpcové grafy
  • induktívna štatistika: testy, ktorými overujeme hypotézy; najčastejšie - Studentov test, chí kvadrát test, Mann-Whitney test, či ANOVA test

Potrebujem poradiť s vytvorením výskumného projektu

Vytvorenie dotazníka nemá byť výsledkom googlenia a uvažovania "čo by som tam tak dal". Z cieľov a hypotéz jasne vyplýva, aké premenné je treba zistiť a popísať na základe ospovedí od respondentov. V dotazníku možno použiť podľa potreby nominálne, ordinálne a kardinálne údaje. Ak chcete skutočne dobre zostavený dotazník, dajte si ho skontrolovať odborníkovi.

Potrebujete vytvoriť alebo skontrolovať dotazník? Pozrite si, ako na to. Alebo ho dajte spraviť, či prekontrolovať odborníkovi. Pozrieť rady ako vytvoriť dotazníkPožiadať o vytvorenie / kontrolu dotazníka

Získali ste už odpovede respondentov a potrebujete ich spracovať. Túto prácu hravo zvládne Excel a plne postačuje na väčšinu spracovaní. Samozrejme údaje možno spracovať aj v ďalších programoch, ako SPSS, či Statistica. Ak ich nemáte zakúpené, poslúžia Vám aj štatistické online kalkulátory. Prvú časť spracovania väčšinou tvorí popis dát nástrojmi deskriptívnej štatistiky a druhú časť overenie hypotéz, t.j. induktívna štatistika.

Ak si neviete rady s ľubovoľnou časťou dotazníka alebo na spracovanie nemáte čas, spokojne sa na mňa môžete obrátiť. Mám záujem

Pred samotným overením hypotéz by ste si mali ujasniť akého typu máte údaje z dotazníka. To záleží najmä od toho, ako ste sa v dotazníku opýtali a aké typy odpovedí ste respondentom ponúkli.

Podľa typu dát zvolíte správny typ testu. Jeho určenie vyplýva najmä z toho, či:

  • porovnávate údaje na tých istých subjektoch opakovane
  • zistené premenné sú nominálneho, ordinálneho alebo kardinálneho typu
  • zistené údaje majú normálne rozloženie alebo vzorka je dostatočne veľká pre použitie parametrických testov

Nakoniec stanovíte nulovú a alternatívnu hypotézu a použijete príslušný test.

Ak si neviete rady s hypotézami alebo na ich spracovanie nemáte čas, kľudne sa môžete na mňa obrátiť. Mám záujem

Cenník služieb

 

Ak sa chcete čokoľvek opýtať, môžete ma osloviť telefonicky na +421 904 459 555, emailom na educa.namestovo@gmail.com alebo cez formulár.